เกี่ยวกับ IP MART

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และ Mobile Application ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน สำหรับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีช่องทางการเสนอซื้อเสนอขายผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับกลุ่มนักสร้างสรรค์หรือนักวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และ Mobile Application ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ยังสามารถเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญากับฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนัดหมาย พบปะเจรจาธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ (Real time) ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา