อนุสิทธิบัตร

โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง ร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งเเวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ผลงานอนุสิทธิบัตรจากแนวคิดในการลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อให้ปลอดภัยทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของ “ต้นน้ำ” ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนวิจัย “กลางน้ำ” โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับชุมชน สู่ “ปลายน้ำ” คือ บริษัท grace บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด